Ph.D. Alumni

Jin Ho Choi

Hyeok Park

Kwang Seop Jeong

Jin Soo Kim

Su Jeong Lee

Hyun Surk Kim

Young Goo Kim

Jin Kyung Choi

Seong Sik Cheon

Durk Hyun Cho

Myung Yung Jeong

Je Hoon Oh

Seung Hwan Chang

Kyung Geun Bang

Jae Wook Kwon

Jin Kook Kim

Hyung Geun Kim

Po Jin Kim

Jung Do Suh

Chang Sup Lee

Tae Seong Lim

Il Seong Seo

Hui Yun Hwang

Dong Chang Park

Woo Seok Chin

Hak Gu Lee

Hak Sung Kim

Jong Woon Kim

Seong Su Kim

Sang Wook Park

Byoung Jung Kim

Po Chul Kim

Kwan Ho Lee

Byung Chul Kim

Ha Na Yu

Bu Gi Kim

Soon Ho Yoon

Jin Kyu Kim

Chang Seon Bang

Jun Woo Lim

Ki Hyun Kim

Ilbeom Choi

Young Ho Yu

Jinyi Lee

Minkook Kim

Dongyoung Lee

Jaeheon Choe

Soohyun Nam

M.S. Alumni

Sung Yong Son

Won Tae Kim

Hee Seok Oh

Dong Hyun Kim

Seung Woo Lee

Kum Cheol Shin

Jong Min Kim

Seung Min Lee

In Uk Hwang

Yun Jeong Hwang

B.S. Alumni

Young Han Kim

Jae Young Ahn

In Taek Cheon

Kyeong Yun Seong

Seungjin Oh